La secció de Comunicació Interactiva del Grup de Recerca Digidoc pertany al Departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra. El seu interès principal són les formes discursives intrínseques dels entorns digitals interactius.

El grup afronta l'estudi d'aquestes formes des d'una perspectiva doble i complementària: la de la producció experimental i la de la reflexió teòrica sobre aquestes o altres obres interactives. L'interès del grup, en les seves diverses configuracions prèvies, ha estat sempre la difusió cultural i l'educació, sense deixar de banda, però, les possibilitats de la comunicació interactiva en propostes de caire artístic o social.

Línies de Recerca

Disseny i Anàlisi d’Interactius d’Autor

Interactius caracteritzats per una forta empremta de l'autor en el discurs. Això implica, de manera general, una originalitat estilística i una aproximació a mida del tema tractat que propicien l'aparició de formes expressives singulars que estan esdevenint característiques de l'entorn digital interactiu. Aquest tipus de discurs travessa, en l'experiència del grup, diversos tipus de formats: CD-ROM, web, apps, etc.
mediate

Models d'Accés i Representació del Coneixement

Centrada en les formes d'estructuració i visualització de la informació i especialment en el paper de la interacció en la generació de coneixement. Estudi i comparació de diversos models a nivell de construcció i recepció i també d'evolució o emergència. Anàlisi de la seva influència en l'aprenentatge, així com de les seves implicacions en el disseny de la interfície.
mediate

Interacció Modular

Construcció i anàlisi d'unitats modulars d'interacció formalment senzilles, basades en conjunts acció-resposta elementals. Estudi de les diferències obtingudes en l'aplicació de les mateixes unitats a continguts diversos i en particular a àmbits culturals o educatius.
mediate

Imatge Fotogràfica Digital i Comunicació Interactiva

La fotografia digital interactiva com l’àmbit d’intersecció d’aquestes dues disciplines: la percepció, registre i representació fotogràfica amb mitjans digitals i les possibilitats de la comunicació interactiva que s’esdevenen a través de la interfície visual.
mediate

Comunicació Interactiva per a Persones amb Necessitats Especials

La recerca de la comunicació interactiva per a persones amb necessitats especials obliga a un replantejament de les estratègies de guió, disseny i implementació del mitjà interactiu. Els usuaris amb necessitats especials se situen al centre d’aquests processos que portem a terme en col·laboració amb investigadors externs especialistes de cada àrea.

Producció Artística i Realitat Virtual

Entendre i experimentar com la RV pot eixamplar el panorama de la producció artística, sense voler substituir cap altre mitjà i fent un estudi crític de les visions convencionals. La hipòtesi de treball és fer la recerca sempre fora l'àmbit de la mimesi (entesa com a duplicació de l’experiència humana del món). Els nostres treballs en aquesta línia, iniciats l’any 1993, inclouen realitat virtual, realitat mixta i realitat augmentada.

Art i Comunicació Social amb Dispositius Mòbils Intel·ligents

L’estudi i el prototipatge d’aplicacions per a dispositius mòbils intel·ligents té com a objectiu eixamplar els canals de participació en la cultura i la societat del nostre temps. La integració, espacialització i socialització de la fotografia, el dibuix, el vídeo, la telefonia, la ràdio, la premsa, la televisió, la cartografia i la comunicació escrita aporten noves propietats específiques a cadascun d’aquests àmbits i configuren això que anomenem mitjans locatius.
Entorns participatius

Entorns participatius i evolutius de contingut "on-line"

En general, aquesta línia inclou projectes interactius on-line on intervenen col·lectius d’usuaris o participants involucrats de diverses maneres en la creació del contingut. Abraça des d'un primer projecte, anterior al sorgiment de les xarxes socials i caracteritzat per una voluntat de construir una estructuració pròpia, a projectes recents que fan ús conspicu de les eines de la web 2.0.