L'eiC és un grup marcadament interdisciplinari que integra investigadors que provenen d'àrees com informàtica, comunicació audiovisual, telecomunicacions, belles arts, física, etc.

Dins de les línies generals d'exploració de les aplicacions i continguts interactius es distingeixen dues subàrees principals: una enfocada a la transmissió de continguts a través d'interacció multimèdia i l'altra a les experiències d'interacció generades en temps real com la realitat virtual i la realitat augmentada. Els punts de contacte entre subàrees són molts i queda reflectit tant en les línies de recerca com en els projectes.

Transmissió i representació del coneixement a través d'aplicacions interactives

Una sèrie de línies de treball del nostre grup tenen en comú l'interès en la descoberta i l'anàlisi de les formes de transmetre el coneixement derivades de les característiques intrínseques dels mitjans digitals i les seves relacions amb les d'altres mitjans. Es combina l'aspecte pràctic, amb la creació d'un ample ventall de produccions pròpies molt diverses i la reflexió teòrica sobre aquestes i altres aplicacions interactives semblants. La nostra feina es centra en dos àmbits propers: la difusió cultural a través d'interactius i la difusió educativa, en els dos casos tant "off-line" com "on-line".

Molt resumidament, la reflexió en aquesta part es basa en les relacions entre un determinat contingut, la seva estructuració com a text interactiu i la forma de presentar-lo al seu receptor. Les diferents línies de recerca indiquen el ventall d'aproximacions que considerem, des de les estructuracions i visualitzacions fetes a mida d'un contingut concret a l'aplicació de senzilles estructures predeterminades a continguts diversos o l'aplicació a continguts molt semblants o complementaris d'estructuracions i visualitzacions - models de coneixement - radicalment diferents. També estem explorant les possibilitats de l'usuari com a generador d'aplicacions interactives i dels possibles "diàlegs" entre aquestes.

Es pot entendre, doncs, que en el nostre equip, el disseny d'interfície i la presentació del contingut apareixen en qualsevol de les propostes d'interacció que treballem. És doncs una línia de recerca transversal que per tant no apareix de manera diferenciada. Per disseny d'interfície entenem l'àmbit que contempla la representació formal dels aspectes desenvolupats en el disseny d'interacció. Contempla tant l'estructuració i distribució del contingut entre els diferents mitjans, és a dir, el disseny de la informació, com els aspectes plàstics de la presentació de la informació, és a dir, el disseny formal de la interfície.

Una altra línia de recerca complementària i derivada de totes les activitats del grup és la que analitza el disseny interactiu com especialitat professional o creativa diferenciada. Pretén posar de manifest les característiques que fan que el disseny interactiu constitueixi una especialitat creativa nova i característica dels mitjans digitals. La reflexió es nodreix específicament però no exclusiva de l'experiència del grup en la creació d'aplicacions interactives.

Experiències Interactives Generades en Temps Real

Les experiències interactives generades en temps real presenten unes propietats específiques clarament diferenciades de la resta d'aplicacions interactives. Aquestes propietats, lluny de ser únicament de caire tecnològic, reclamen l'estudi pioner de noves qüestions perceptuals i culturals definitòries de l'experiència de l'usuari, com per exemple:

El Subjecte Virtual
Aquest concepte és la principal aportació teòrica i eix de la recerca d'aquesta àrea de l'eIC. Aquell element que mediatitza l'experiència de l'usuari i que ve modelat a partir de les interfícies físiques, els mapatges, les interfícies lògiques i els seus comportaments.

La possibilitat de tria que té l'usuari
En una experiència interactiva generada en temps real, el control es posa del costat de l'usuari molt més que no del costat del dissenyador de l'estructura de la informació. Això dóna a l'usuari una percepció radicalment diferent de l'experiència respecte les aplicacions de caire multimèdia.

L'estudi de la recepció
En la comunicació audiovisual interactiva, la recepció és als aspectes culturals de la persona allò que la percepció és als aspectes físics i biològics dels humans. Estudiar i fer propostes innovadores sobre com es reben els estímuls digitals generats en temps real és un dels objectius del nostre equip.

En general en aquesta branca ens centrem en com fer un ús justificat de la interacció i de mitjans tipus realitat virtual, realitat mixta, realitat augmentada, etc. Aquesta justificació és essencial per tal de no caure en utilitzacions banals d'aquest mitjans, de no caure en sensacionalismes i d'explorar realment aquelles propietats que els són específiques i que no apareixen en cap altre mitjà. La hipòtesi que apliquem és que s'estaran explorant les propietats específiques d'un mitjà interactiu si allò que s'hi està desenvolupant, l'experiència, no es pot aconseguir amb cap altre mitjà.

Altres preguntes que guien la nostra recerca són les següents:

  • Com pot la interacció aportar significat per ella mateixa?
  • Com podem trobar interfícies i interaccions més naturals i com han de ser aquestes?
  • Com podem facilitar fluxos d'usuaris?
  • Quines estratègies de desenvolupament (guió, disseny i programació) d'aquestes experiències existeixen i com es diferencien d'altres?