Carles Sora defensa la seva tesi doctoral sobre les noves temporalitats de l'audiovisual interactiu.

23/11/2015

El passat 23 de novembre, Carles Sora Domenjó, professor del Departament de Comunicació de la UPF, va defensar la seva tesi doctoral titulada "Temporalitats digitals. Aproximació a una teoria del temps cinemàtic en les obres audiovisuals interactives". El treball ha estat codirigit pel Dr. Sergi Jordà (Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions) i el Dr. Lluís Codina (Departament de Comunicació). El tribunal, format pel Dr. Mario Pérez-Montoro(Universitat de Barcelona), el Dr. Pere Freixa Font (UPF) i la Dra. Gemma San Cornelio (Universitat Oberta de Catalunya), va qualificar la tesi amb un Excel·lent Cum Laude.

En la seva presentació, Carles Sora va partir de l'anàlisi de The Khronos Projector , una instal·lació audiovisual interactiva que permetia al públic controlar el temps de reproducció de les imatges a partir del gest. Sora detectava en aquesta obra diversos trets que servien per plantejar una hipòtesi sobre les noves possibilitats de les tecnologies digitals per explorar diferents vivències i tractaments de la temporalitat en les obres cinemàtiques.

La tesi doctoral integra diverses metodologies per abordar un estudi multidisciplinari amb casos d'estudi dels àmbits delFuture Cinema, el cibertext, els videojocs o els webdocs, que, a més, pren forma d'una peça artística experimental que valida algunes conclusions extretes en la recerca teòrica. Així, l'obra L'escala , realitzada el 2013 per l'autor, conforma un dispositiu participatiu on la vivència temporal queda desdoblegada confrontant a l'espectador amb una experiència problemàtica de la pròpia imatge de la qual forma part.

Davant d'una societat que genèricament fa ús de la representació lineal del temps -l'origen de la qual el propi autor situa al segle XVIII-, l'estudi de Carles Sora constitueix una obertura cap a noves línies de recerca sobre el tractament, l'estructuració i la vivència temporal del nou audiovisual interactiu gràcies a les noves tecnologies i els nous llenguatges que deriven d'elles. En aquest sentit, el Dr. Pere Freixa va destacar la interdisciplinarietat no com un tret eventual de la recerca, sinó com una característica intrínseca del camp de la comunicació digital interactiva. En aquest camp, Carles Sora detecta que espai i temps dels relats digitals s'expandeixen, requerint noves eines teòriques que ens ajudin a comprendre la fenomenologia d'aquestes imatges i la seva relació amb el real.

La tesi s'emmarca dins el projecte I+D+i Audiencias activas y periodismo. Interactividad, integración en la web y buscabilidad de la información periodística , liderat pel Dr. Lluís Codina. Es pot consultar el resum de la tesi i les publicacions derivades a la següent adreça: www.digitaltemporalities.org.