Projectes

01/01/2013 - 01/01/2016
Models d'Accés i Representació del Coneixement
Los objetivos de este proyecto son: a) Buscabilidad de los medios: las tendencias en los factores que otorgan visibilidad a las noticias producidas por un medio a través de los motores de búsqueda, tanto en sus páginas de resultados como en sus portales especializados. b) Web móvil: detectar, identificar y caracterizar los nuevos modelos de arquitectura de la información que se aplican a los sistemas de agregación de información periodística. c) Web Semántica: estudiar el encaje general de la información periodística en la web 3.0  
Fotografia en Curs. Projecte Web
01/09/2012
Entorns participatius i evolutius de contingut "on-line", Imatge Fotogràfica Digital i Comunicació Interactiva
Fotografia en curs és un programa de difusió i pedagogia de la creació fotogràfica iniciat el 2012 ideat i promogut per Abao A Qu. Es desenvolupa a través de quatre grans eixos: Tallers als centres educatius a partir de la formació adreçada als docents o amb la participació puntual de fotògrafs; Activitats i tallers als museus, centres d’art, arxius o equipaments culturals; Formació als docents; i el Web. El web té un paper fonamental en el projecte, generant una exploració activa del patrimoni fotogràfic i la fotografia contemporània, presentant pràctiques de creació , i publicant les Exposicions generades pels participants en els tallers als centres educatius i als equipaments culturals.
Llibre Antoni Abad. megafone.net/2004-20014
01/02/2012 - 02/06/2014
Art i Comunicació Social amb Dispositius Mòbils Intel·ligents
Iniciats l’any 2004, aquests projectes d’art amb comunitats digitals, ideats i dirigits per l’artista català Antoni Abad, arriben ara als deu anys d’existència en constant evolució. megafone.net ha obtingut el màxim reconeixement internacional en l’àmbit de l’art electrònic pels seus resultats pioners en les arts i la comunicació social.
Com elaborar un treball acadèmic
01/07/2011 - 01/07/2012
Models d'Accés i Representació del Coneixement
Com elaborar un treball acadèmic és un tutorial interactiu dissenyat per a l'alumnat de la universitat i pensat per permetre l'autoaprenentatge de les etapes de la redacció d'un treball acadèmic. És utilitzat com a recurs pedagògic en els cursos d'introducció a la universitat. Ha estat elaborat en col·laboració amb el CRAI de la Universitat Pompeu Fabra.
01/03/2010 - 31/10/2010
Disseny i Anàlisi d'Interactius d'Autor, Models d'Accés i Representació del Coneixement
Realització de la museografia interactiva pel Museu Crusafont de l’Institut Català de Paleontologia de Sabadell. En conveni amb l'ICP i sota el disseny i la coordinació de Touché Projectes Culturals es van realitzar els mòduls interactius de l'exposició.
Evolución de los cibermedios españoles en el marco de la convergencia. Análisis
09/01/2009 - 31/12/2012
Models d'Accés i Representació del Coneixement
El objetivo principal del proyecto es explicar cómo se construye el mensaje periodístico en España en tiempos de convergencia. El subproyecto, de forma coordinada con el resto de los que componen el proyecto coordinado, se encargará de llevar a cabo un análisis de contenido y un análisis del discurso, tanto de los elementos textuales como paratextuales, así como de características como la hipertextualidad, la multimedialidad, la interactividad o la memoria, con aportaciones del campo de la documentación, la lingüística, la semiótica, etc.
Representació gràfica de l'Univers UPF
06/01/2007 - 06/01/2009
Models d'Accés i Representació del Coneixement
Anomenen Univers UPF el projecte de mapa virtual de la Universitat Pompeu Fabra  on professorat i alumnat desvetllen el què és per a ells la Universitat. Organitzat per estudis, cada planeta d’aquest gran planisferi presenta el perfil professional, els conceptes i les referències més importants i significatives que la comunitat universitària, any rere any, dibuixa col·lectivament. Apareix així una gran constel·lació d’idees i opinions entrellaçades que formen una radiografia precisa del que és i vol ser en el futur cada àmbit d’estudi.
01/09/2006 - 30/06/2007
Entorns participatius i evolutius de contingut "on-line"
Sistema “a mida” de gestió documental via web per Aula Barcelona, institució dedicada a la reflexió al voltant de l'urbanisme i la ciutat i centrada en la gestió d’un extens banc de dades i l’organització d’activitats de recerca i de formació en l’àmbit de la gestió de ciutats. Sobre aquesta base es portarà endavant una experimentació en sistemes d’arxiu, difusió i participació via internet i/o altres mitjans d’esdeveniments presencials com ara debats, conferències, etc.
experimentació audiovisual interactiva
16/07/2006 - 15/09/2006
Producció Artística i Realitat Virtual
Una sitja de pinso, reconvertida en un laboratori itinerant d’experimentació audiovisual interactiva.  
01/05/2006 - 31/03/2009
Models d'Accés i Representació del Coneixement
L'objectiu del projecte és recollir la memòria audiovisual i interactiva dels seminaris, conferències i reunions organitzades per Aula Barcelona per a la seva difusió en línia a la web. La primera fase es concentra en la realització de la memòria dels actes públics. Més endavant es desenvoluparan els aspectes d'extensió en el temps dels seminaris i la participació dels usuaris.
Interactivitat de classificació d'aliments
01/03/2006 - 01/03/2008
Interacció Modular
Projecte d’interactius modulars online Alimentació i la nutrició humanes i la seva didàctica, projecte MQD (de millora de la qualitat docent) en col•laboració entre la Universitat Pompeu Fabra (grup d’Experimentació en Comunicació Interactiva de l’IUA) i la Universitat de Barcelona (departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i de la Matemàtica), finançat amb un l’ajut de l’AGAUR (Projecte 2006MQD00193).
Pantalla principal de l'Univers de la Comunicació Audiovisual
06/01/2006 - 06/01/2007
Models d'Accés i Representació del Coneixement
Definim l’Univers de la Comunicació Audiovisual com un espai virtual on els estudiants poden trobar informació, participar i investigar sobre els personatges, obres o conceptes fonamentals dels estudis que estan cursant. Defugint criteris enciclopedistes, la característica més important de l’Univers... serà la confrontació dels continguts procedents dels materials docents del professorat, així com de les aportacions que els alumnes en facin.
10/01/2005 - 30/11/2005
Disseny i Anàlisi d'Interactius d'Autor
L'objectiu central d'aquestes monografies d'artistes contemporanis és la presentació de les seves obres presents en la Mediateca del CaixaForum, cosa que fa passar a un relatiu segon pla la component d'interacció. Seran unes produccions relativament modulars per tal de simplificar la producció i facilitar futurs esquemes de relació entre monografies i alhora relativament “a mida” per singularitzar de forma adient cada artista.
taula de consum tintes
01/03/2004
Imatge Fotogràfica Digital i Comunicació Interactiva
Creació d'un conveni marc entre Epson Ibèrica i la UPF que en una primera fase es concentra en la realització d'estudis del cost i del consum de consumibles en diferents models d'impressores. Amb aquest estudi es dota d'informació externa a l'empresa per poder contrastar les dades dels seus treballs i estudis particulars sobre costos, competitivitat i estratègies de mercat dels productes estudiats.
01/06/2003 - 30/11/2003
Disseny i Anàlisi d'Interactius d'Autor
L'objectiu central d'aquestes monografies d'artistes contemporanis és la presentació de les seves obres presents en la Mediateca del CaixaForum, cosa que fa passar a un relatiu segon pla la component d'interacció. Seran unes produccions relativament modulars per tal de simplificar la producció i facilitar futurs esquemes de relació entre monografies i alhora relativament “a mida” per singularitzar de forma adient cada artista.
01/05/2003 - 31/12/2004
Entorns participatius i evolutius de contingut "on-line", Models d'Accés i Representació del Coneixement
Aquest projecte es va desenvolupar entre finals del 2002 i principis del 2005, abans de l'existència de les xarxes socials. Des d'el punt de vista actual es pot dir que la seva finalitat era crear una "xarxa social específica" centrada en continguts de la Mediateca de CaixaForum. La comunicació entre participants s'havia de fer a través de la creació de petites interactivitats formalment idèntiques a les que s'estaven produint en aquell moment per la Mediateca en el context del projecte "Interactius Modulars per a CaixaForum".
01/09/2002 - 31/07/2003
Interacció Modular, Models d'Accés i Representació del Coneixement
Projecte educatiu sobre la ciència del segle XX. Estudia la relació entre dos models d'accés al coneixement molt diversos. "Temes" s'estructura a base d'unitats, mòduls i nodes, ordenats amb criteris semàntics lligats al seu contingut. "Arbre" és un conjunt d'àtoms d'informació que es relacionen i vinculen visualment generant una complexa estructura arbòria. La navegació lliure dins de l'arbre i les diverses formes de relació bidireccional entre els dos models aporten vies d'exploració sobre formes de convertir informació en coneixement.
01/03/2002 - 31/12/2004
Interacció Modular
Conjunts d'aplicacions realitzades a partir de "models d'interacció" per il·lustrar el fons de la Mediateca de CaixaForum. Els "models d'interacció" es fan servir pràcticament descontextualitzats, no inclosos, com en altres projectes, en un discurs constituït per tota mena d'altres mitjans. Per altra banda, l'aplicació a continguts com la música pop o ètnica o al video-art, tan diferents dels d'altres projectes més específicament educatius, permet la reflexió sobre la relació entre contingut i estructura "a priori".
01/12/2001 - 28/02/2002
Disseny i Anàlisi d'Interactius d'Autor
"Exposició interactiva" centrada en alguns artistes visuals del segle XX que han fet música: futuristes, dadaistes, fluxus i altres autors contemporanis. S'estructura en 7 episodis tractats com senzilles animacions interactives fetes a base de suggeriments d'informacions i centrades en una peça musical característica. El projecte explora les possibilitats d'expressió audiovisual interactiva relacionada amb continguts que dóna un mitjà tan restrictiu en aquest aspecte com internet.
01/09/2001 - 30/06/2004
Comunicació Interactiva per a Persones amb Necessitats Especials
MEDIATE és un espai multimodal i interactiu destinat a nens amb autisme profund. A través de la interacció visual, sonora i tàctil vol donar al nen l’oportunitat de divertir-se, jugar, explorar i ser creatiu en un espai segur, predictible i que pugui controlar, a partir de l’acció del seu propi cos.
01/03/2000 - 31/01/2001
Interacció Modular
Producció didàctica per donar suport a dos crèdits de ciències naturals per alumnes de 13 i 14 anys. La seva estructuració per unitats, mòduls i nodes permet una multiplicitat d'accessos, des del completament aleatori al lineal. La pròpia aplicació proposa trajectes diferents adaptats a la diversitat dels alumnes. Això i la gran varietat d'activitats que inclouen els nodes permeten una considerable individualització de l’aprenentatge. Moltes d'aquestes activitats es realitzen a base dels anomenats "models" o unitats modulars d'interacció.
01/01/1997 - 30/09/1998
Disseny i Anàlisi d'Interactius d'Autor
És un CD-ROM basat en l'obra, les paraules i la personalitat del pintor Joan Miró. El seu costum de recollir objectes es reflecteix en l'accés principal a l'interactiu, explorant 5 àmbits que representen, amb tractaments del temps i de l'espai radicalment diferents, 5 etapes de la vida de Miró, centrades en els seus diversos tallers. La descoberta dels elements que configuren aquests espais es fa al mateix temps que la dels mecanismes que els relacionen entre ells i amb l'espai, configurant una via d'accés al pintor només possible en el mitjà interactiu.
10/01/1995 - 31/12/1996
Disseny i Anàlisi d'Interactius d'Autor
Dotze sentits és un CD-ROM centrat en l'obra, les idees i la personalitat de 12 poetes catalans. Explora mecanismes de la interactivitat multimèdia per apropar la poesia a un públic ampli. Una estructura i una interfície molt senzilles i relacionades amb el contingut causen una navegació "transparent". En el tractament de cada poeta es juga amb elements del recitat poètic, de l'entrevista audiovisual, de la interpretació gràfica de la poesia o de la conversa personal per aconseguir un efecte de suau implicació del lector.