Interacció Modular

Interacció Modular

Construcció i anàlisi d'unitats modulars d'interacció formalment senzilles, basades en conjunts acció-resposta elementals. Estudi de les diferències obtingudes en l'aplicació de les mateixes unitats a continguts diversos i en particular a àmbits culturals o educatius.

Un objectiu inicial de la utilització de models en parts diferents d'un contingut ample és aconseguir una simplificació i major accessibilitat dels processos de producció, necessària especialment en àmbits educatius i culturals.

També es pretén estudiar la incidència que la utilització significativa de models en la creació de continguts té en els processos de comprensió i aprenentatge.

A partir dels models dissenyats s'estudien les possibilitats que una mateixa estructura elemental d'interacció obre en aplicar-se a continguts diferents i/o a mitjans audiovisuals diferents.

També s'analitzen les relacions entre models o entre models interactius i altres mitjans audiovisuals en el conjunt d'una obra sencera. La intenció en aquest sentit és arribar a tenir una certa "retòrica" dels models.

Projectes

Interactivitat de classificació d'aliments
01/03/2006 - 01/03/2008

Projecte d’interactius modulars online Alimentació i la nutrició humanes i la seva didàctica, projecte MQD (de millora de la qualitat docent) en col•laboració entre la Universitat Pompeu Fabra (grup d’Experimentació en Comunicació Interactiva de l’IUA) i la Universitat de Barcelona (departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i de la Matemàtica), finançat amb un l’ajut de l’AGAUR (Projecte 2006MQD00193).

01/09/2002 - 31/07/2003

Projecte educatiu sobre la ciència del segle XX. Estudia la relació entre dos models d'accés al coneixement molt diversos. "Temes" s'estructura a base d'unitats, mòduls i nodes, ordenats amb criteris semàntics lligats al seu contingut. "Arbre" és un conjunt d'àtoms d'informació que es relacionen i vinculen visualment generant una complexa estructura arbòria. La navegació lliure dins de l'arbre i les diverses formes de relació bidireccional entre els dos models aporten vies d'exploració sobre formes de convertir informació en coneixement.

01/03/2002 - 31/12/2004

Conjunts d'aplicacions realitzades a partir de "models d'interacció" per il·lustrar el fons de la Mediateca de CaixaForum. Els "models d'interacció" es fan servir pràcticament descontextualitzats, no inclosos, com en altres projectes, en un discurs constituït per tota mena d'altres mitjans. Per altra banda, l'aplicació a continguts com la música pop o ètnica o al video-art, tan diferents dels d'altres projectes més específicament educatius, permet la reflexió sobre la relació entre contingut i estructura "a priori".

01/03/2000 - 31/01/2001

Producció didàctica per donar suport a dos crèdits de ciències naturals per alumnes de 13 i 14 anys. La seva estructuració per unitats, mòduls i nodes permet una multiplicitat d'accessos, des del completament aleatori al lineal. La pròpia aplicació proposa trajectes diferents adaptats a la diversitat dels alumnes. Això i la gran varietat d'activitats que inclouen els nodes permeten una considerable individualització de l’aprenentatge. Moltes d'aquestes activitats es realitzen a base dels anomenats "models" o unitats modulars d'interacció.

Contingut sindicat